ติดตาม
อีสานทีวี6-14 ตุลาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

6   ตุลาคม   2560   แสดงที่   จังหวัดอุดรธานี
7   ตุลาคม   2560   แสดงที่   บ้านโนนตุ่น ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8   ตุลาคม   2560   แสดงที่   บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
12   ตุลาคม   2560   แสดงที่   วัดป่าเวฬุวัน บ้านแข้ ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
14   ตุลาคม   2560   แสดงที่   บ้านจิกดู่ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาเจริญ

20-30 ตุลาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

20   ตุลาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร   
21   ตุลาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร   
22   ตุลาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร   
23   ตุลาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร   
24   ตุลาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร   
30   ตุลาคม   2560   แสดงที่   บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด