ติดตาม
อีสานทีวี2-10 มิถุนายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

2  มิถุนายน  2560 แสดงที่ บ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
3  มิถุนายน  2560 แสดงที่ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
4  มิถุนายน  2560 แสดงที่ วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
5  มิถุนายน  2560 แสดงที่ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
10 มิถุนายน  2560 แสดงที่ บ.เกิ้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น(ปิดฤดูกาล)